X
تبلیغات
دوست دارم شمع باشم

دوست دارم شمع باشم


[ جمعه 29 فروردین1393 ] [ 19:23 ] [ زهرا ] [ ]

مادرم روزت مبارک

مادرم هرآنچه که امروز هستم نتیجه زحمات توست

اگر خوب بوده ام هنر نکردم تومعلم خوبی بوده ای

ممنونم به خاطر همه زحماتت

[ جمعه 29 فروردین1393 ] [ 19:22 ] [ زهرا ] [ ]

سروده ای از خودم

هوای روزهایم سخت دلگیر

دلم بی روی تو هم محزون وغم گین

خدوندا مرا برهان از این درد

ازاین آشفته بازار غم انگیز[ سه شنبه 26 فروردین1393 ] [ 17:40 ] [ زهرا ] [ ]

چقدر صبر زیباست آدمی را آرامش می دهد،مقاوم می سازد همانطور که بی صبری و

بی تابیکردن باعث ازبینرفتن آرامش وشکننده وآسیب پذیر شدن می شود شاید سخت 

باشد ولی اگر کمیمراقبت کنیم به نظرم کارسختی نیست

حدیثی از امام علی (ع) برایم بسیار جالب بود شاید برای شما هم باشد:اگر بردبار نیستی 

خودرا بردبار جلوه ده،زیرا کمتر کسی است که خود را شبیه گروهی کند وبزودی یکی 

ازآنان نشود[ جمعه 22 فروردین1393 ] [ 18:41 ] [ زهرا ] [ ]

یادم باشد...

یادم باشد که اگر تمام دنیا دشمنم شود خدایی هست که که به اندازه تمام دنیا ازمن مراقبت می کند

یادم باشد اگر چیزی رااز دست داده ام به همان میزان توانایی هایی نیز به دست آورده ام

یادم باشد اگر محدودیت هایی داشته ام هیچگاه ناتوان از حرکت نشده ام بلکه  شاید کندتر حرکت کرده ام

یادم باشد نگاه او به تمام نگاه ها می ارزد 

یادم باشد خداوند از کسی که براو توکل میکند برای حمایتش آماده تر است

ویادم باشد که دربرابرخواست خدا باید تسلیم بود چون علم او برهمه چیز احاطه دارد ومثل من 

محدود نیست

[ سه شنبه 19 فروردین1393 ] [ 18:10 ] [ زهرا ] [ ]

کجارفته اخلاص ویکرنگی؟

این روزها ظاهری از آدم ها می بینم که ارتباطی باباطنشان ندارد:ادعای دوستی می کنند ولی

خودشان بزرگترین عذابها رابرایم به همراه دارند،بعضی ها ظاهری دین دار دارند ولی درمرام

واخلاقشان عطر دین داری را احساس نمی کنم،وبعضی دیگر به خاطر چیزهای پوچ دنیایی 

ومنفعت شان به راحتی دروغ می گویند درحالی که به آنهااعتماد داشته ام.اینها همه به این معنا 

نیست که خودم را مبرا از اشتباه می دانم نه ولی سعی کرده ام دو رو نباشم موضوعی که این 

روزها زیاد می بینم وبه خاطرش آه می کشم. کاش برسه روزی که دیگه خبری از دورویی 

نباشه

 به امید ظهور

[ دوشنبه 18 فروردین1393 ] [ 18:45 ] [ زهرا ] [ ]

توی روزهایی که سرشار از غمه،تنها یادتو وحس اینکه همیشه حضور داری و پشتیبانمی

 آرومم میکنه واین روزای سخت رو برام قابل تحمل می کنه وباعث قوت این قلب ناآرومه 

ممنونم پروردگارم!

[ دوشنبه 18 فروردین1393 ] [ 10:29 ] [ زهرا ] [ ]

هوابس ناجوانمردانه سرد است!!!!

جامعه ام وکشورم را بیش از جانم دوست دارم وبهترین هارا برایش آرزودارم ودوست

 

دارم درحد توانم بهترین کاری که می توانم برایش انجام دهم ولی دیدن چیزهای زشتی که 


مردمجامعه ام مشغول به آن شده اند دلم را به درد می آورد این جامعه شایسته این زشتی ها


نیستلیاقتشبیشتر ازاین هاست ولی انگار این روزها مردم جامعه ام ارزش خودرا فراموش


کردهاندنمیدانم خود را به خواب زده اند یاواقعا متوجه نیستند که ارزش آنها بالاتر از


چیزهاییاستکه مشغول آن هستند هرچند هنوز هم افراد بیدار کم نیستند ولی به قول فیلسوف


نامدار یونانی،سقراط ،ثروت ومادیات فضیلت به بار نمی آورد ولی از فضیلت است که


 ثروت وهرآنچهکه بشر به آن نیازمند است پدید می آید


[ سه شنبه 12 فروردین1393 ] [ 11:24 ] [ زهرا ] [ ]

ساده بگویم دلم تنگ است 

از ادعاهای دروغین

از حرفهای زیبا والبته کلیشه ای


[ جمعه 8 فروردین1393 ] [ 20:50 ] [ زهرا ] [ ]

سعی کنیم کمی تغییر کنیم ونعمت زندگی را ناسپاس نباشیم

روزها وشب ها می گذرند وتودر تعجب وحیرت از این سرعت حرکت زمانه ای اگر از آن  

آدمهایی باشی کهفقط خود را تسلیم این سرعت حر کت کنی بدون تعارف بگویم بازنده ای اما

 

اگرازآن ادم هایی باشی که در هرلحظه از زندگی به دنبال شرایط بهتر از هر جهتی نسبت


 به زمانهایگذشته برای خودت  ودیگران باشی آنوقتاست که هرچه زمانبگذرد برافسوس


 توافزوده نمیشود وبا خود می گویی زود گذشت ولی نهایت استفاده راازآن کردم و


وجودت سرشار از انرژی وشادی وشور میشود دوستان شماهم مثل من از حالا شروع


کنیدماهی را هر وقتازآب بگیری تازه است

[ پنجشنبه 7 فروردین1393 ] [ 17:38 ] [ زهرا ] [ ]

عمق نگرانی های مافاصله ماراباخدا معلوم می کند

[ چهارشنبه 14 اسفند1392 ] [ 15:31 ] [ زهرا ] [ ]

[ دوشنبه 12 اسفند1392 ] [ 22:13 ] [ زهرا ] [ ]

[ دوشنبه 12 اسفند1392 ] [ 22:10 ] [ زهرا ] [ ]

[ دوشنبه 12 اسفند1392 ] [ 22:9 ] [ زهرا ] [ ]

[ دوشنبه 12 اسفند1392 ] [ 22:8 ] [ زهرا ] [ ]

[ دوشنبه 12 اسفند1392 ] [ 22:1 ] [ زهرا ] [ ]

یه تجربه

یه توصیه اول ازهمه به خودم وبعد به شما:

از وقایع تلخی که برامون اتفاق افتادن لازم نیست خود وقایع روبه خاطر بسپاریم وهی خودمونوآزار بدیم از توی اون تجربه هاروجداکنیم ووبقیه روبریزیمشون دور؛دل وذهن ماسطل زباله نیست که هی کینه هاروجمع کنیم بریزیم توش هردوشون یه چمدونن که باید چیزای ناب وباارزشو توش نگه داریم 

[ دوشنبه 12 اسفند1392 ] [ 17:44 ] [ زهرا ] [ ]

بامدعی مگویید...

بامدعی مگویید اسرار عشق ومستی

تابی خبر بمیرد دردردخود پرستی

عاشق شوار نه روزی کار جهان سرآید 

ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی

دوش آن صنم چه خوش گفت درمجلس مغانم

باکافران چه کارت گر بت نمی پرستی 

سلطان من خدارا زلفت شکست مارا

تاکی کند سیاهی چندین دراز دستی

درگوشه سلامت مستور چون توان بود

تانرگس توباما گوید رموز مستی

آنروز دیده بودم این فتنه ها که برخاست

کز سرکشی زمانی باما نمی نشستی

عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ

چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی

[ دوشنبه 5 اسفند1392 ] [ 19:33 ] [ زهرا ] [ ]

خدااینجاست...

خدااینجاست،می دانم،میبینم،می فهمم

خدادر چرخش کند قلم،در دامن کاغذ

به من آهسته می گوید:من اینجایم

خدادرخانه چشمم؛خدادر دارآمالم

خدادرآستان ذهن پرآشوب من تنهاست

خدادرخواب یادرخرمن سبز نهفته دردل دانه

خدادردستهای بسته غنچه

خداحتی درآواز حزین مرغ شب پیداست

خدادرشب پره بال است،خدادرموج آواز است

خدادرعمق ژرف کهکشان نور است

خدادرنم نم باران،خدادر ابر

خدادررنگ رنگ خوشه رنگین کمان پیداست

خداراز دل دریاست

خدادرشوق قظره،در خرامیدن به سوی ابر آشوب است

خدادرچشمه هم میل نشستن دردل دریاست

خدازیباست،خدااینجاست،می دانم،می بینم،می فهمم...

[ یکشنبه 4 اسفند1392 ] [ 16:32 ] [ زهرا ] [ ]

خداونداااااااااااااااااااا

خداوندا!!

تومیدانی که انسان بودن وماندن دراین دنیاچه دشوار است

چه رنجی میکشد آنکس که انسان است واز احساس سرشار است

                                                                         دکتر علی شریعتی

[ سه شنبه 29 بهمن1392 ] [ 16:6 ] [ زهرا ] [ ]

کافر اگر عاشق شود...

ازکفرمن تادین تو

راهی به جز تردید نیست

دلخوش به فانوسم مکن 

اینجامگر خورشید نیست

باحس ویرانی بیا

تابشکند دیوار من

چیزی نگفتن بهتر از 

تکرار طوطی وار من

بی جستجو دیوانه وار

از جنس عادت می شود

حتی عبادت بی عمل 

محوسعادت می شود

باعشق آن سوی خطر 

جایی برای ترس نیست

درانتهای موعظه

دیگر مجال درس نیست

کافر اگرعاشق شود 

بی پرده مؤمن می شود

چیزی شبیه معجزه 

باعشق ممکن می شود

[ دوشنبه 28 بهمن1392 ] [ 18:53 ] [ زهرا ] [ ]

عمریست پادشاها کز می تهیست جامم

اینک زبنده دعوی وز محتسب گواهی

[ جمعه 25 بهمن1392 ] [ 17:12 ] [ زهرا ] [ ]

معاشران گره اززلف یاربازکنید

شبی خوشست بدین قصه اش دراز کنید

حضورخلوت انس است ودوستان جمعند

وان یکاد بخوانید ودر فراز کنید 

رباب وچنگ ببانگ بلند می گویند

که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید

بجان دوست که غم پرده بر شماندرد

گر اعتمادبر الطاف کارساز کنید

میان عاشق ومعشوق فرق بسیار است

چویار ناز نماید شما نیاز کنید

نخست موعظه پیر مجلس این حرفست

که ازمصاحب ناجنس احتراز کنید

هرآنکسی که دراین حلقه نیست زنده به عشق

براونمرده به فتوی من نماز کنید

اگر طلب کند انعامی از شما حافظ

حوالتش به لب یار دلنواز کنید

[ جمعه 25 بهمن1392 ] [ 0:4 ] [ زهرا ] [ ]

دلم هوای تورا دارد آقاجون

[ پنجشنبه 24 بهمن1392 ] [ 23:31 ] [ زهرا ] [ ]

پروردگارم مهربانی وآرامش ام را از تووام گرفته ام

ممنونم که مرا سرشار ازمهر وآرامش کردی

[ یکشنبه 20 بهمن1392 ] [ 19:34 ] [ زهرا ] [ ]

گاهی فقط...

گاهی فقط باید به صدای قلبت گوش کنی

نه استدلالهای گمراه کننده دیگران

گاهی فقط باید به چشم آدمها نگاه کرد تابه درونشان پی برد

نه به حرفهای آنها

گاهی فقط باید به عقلت بها بدهی

نه به احساساتت

نگاه کن که درهرلحظه باید چه کنی تادرست باشد آن لحظه ای است که باید به باطن وقایع توجه 

کنی ونباید ظاهر بین باشی

[ جمعه 18 بهمن1392 ] [ 17:40 ] [ زهرا ] [ ]

به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند

که تودربرون چه کردی که درون کعبه آیی

[ سه شنبه 15 بهمن1392 ] [ 11:48 ] [ زهرا ] [ ]

یه جمله طنز اما نشان دهنده واقعیت

زندگی از تو الگومیگیره:


ز:زاویه نگاهت،ن:نوای کلامت،د:دنیای آروم قلبت،گ:گرمی محبتت،ی:یارو سرکاری بابا!

[ سه شنبه 15 بهمن1392 ] [ 11:39 ] [ زهرا ] [ ]

حرفهایی ازجنس دلتنگی

دلتنگم خداجون برای تو

میشه منوهم مثل بنده هاب خوبت بپذیری؟

میشه مثل بنده های خوبت دلموازیادخودت تنها خودت پرکنی؟

میشه ازاین به بعد تنهادغدغه زندگیم باشی؟

مهربانم

آرامش قلبم

همه کسم

دیگه نزار دستم از دستت جدابشه 

[ سه شنبه 8 بهمن1392 ] [ 19:21 ] [ زهرا ] [ ]

ازمن جدا مشو که توام نور دیده ای

آرام جان ومونس قلب رمیده ای

از دامن تودست ندارند عاشقان

پیراهن صبوری ایشان دریده ای

ازچشم بخت خویش مبادت گزند ازآنک

دردلبری به غایت خوبی رسیده ای

منعم مکن زعشق وی ای مفتی زمان

معذور دارمت که تواورا ندیده ای

آن سرزنش که کردتورا دوست حافظا

بیش از گلیم خویش مگر پاکشیده ای؟


[ سه شنبه 8 بهمن1392 ] [ 19:6 ] [ زهرا ] [ ]